محورهای اصلی همایش به شرح زیر است:

1: آیین های ایرانی و تنوع فرهنگی

2: آیین های ایرانی و همبستگی و وحدت ملی

3: آیین های ایرانی و  فرهنگ صلح

4: آیین های ایرانی و فرهنگ مدارا