کمیته علمی
علیرضا حسن زاده
عضو کمیته علمی
رئیس پژوهشکده مردم شناسی
پست الکترونیکی: parishriver [at] gmail.com
سید احمد محیط طباطبائی
دبیر کمیته علمی
مشاور رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: ritualandpeace [at] gmail.com
سید محمد بهشتی
عضو کمیته علمی
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
پست الکترونیکی: ritualandpeace [at] gmail.com
مهرداد ملک زاده
عضو کمیته علمی
مدیر امور پژوهشی
پست الکترونیکی: malekzadeh.mehrdad [at] gmail.com
داریوش ذوالفقاری
عضو کمیته علمی
رئیس پژوهشکده زبن شناسی کتیبه ها و متون
پست الکترونیکی: zolfaghari1185 [at] gmail.com
کامران احمدی
عضو کمیته علمی
رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت
پست الکترونیکی: ahmadikam [at] yahoo.com
عبدالمجید شریف زاده
عضو کمیته علمی
رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی
پست الکترونیکی: s_a_majidsharifzade [at] yahoo.com
داریوش اکبر زاده
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی پژوهشکده زبان شناسی
پست الکترونیکی: pasaak [at] yahoo.com
مژگان اسماعیلی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی پژوهشکده زبان شناسی
پست الکترونیکی: esmailimojgan [at] yahoo.com
فریبا شریفیان
عضو کمیته علمی
مدیر گروه زبان های باستانی و متون کهن
پست الکترونیکی: far_sushans [at] yahoo.com
سمیه کریمی
عضو کمیته علمی
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونیکی: s.karimmi [at] gmail.com
محمد مکاری
عضو کمیته علمی
مدیرگروه مردم شناسی زیست محیطی
پست الکترونیکی: mmokari12 [at] gmail.com
ژیلا مشیری
عضو کمیته علمی
مدیر گروه مردم شناسی اسطوره و آئین
پست الکترونیکی: jilamoshiri [at] yahoo.com
اعظم موسوی
عضو کمیته علمی
مدیر گروه مردم شناسی اجتماعی
پست الکترونیکی: nazi.mosavi [at] yahoo.com